12+1

Bu yazıyı yazıp yazmamayı çok düşündüm, biraz paranoyakça , belki çoğu bilgiler desteksiz ama paylaşmak istedim sizinle. Size önce 12 yi açıklayacağım ve daha sonra artı 1i.

Irkçılığın çıkış noktası Tevrat ve Yahudiliktir. Milletini sevmek farklıdır ırkçı olmak farklı. Tevratta Nuhun oğulları örnek alınarak Kafkas ırklarının genetik orijini belirtilir. Yakup yada Israilin 4 oğlu ve 12 torunu vardır. Bunlar 12 kabileyi temsil ederler. Kürtleri ayaklandırma ve islamdan soyutlama çabalarının ardında yatan nedir? Buna göre Zazalar yada Kürtler israilogullarindan midir? Alin size niye Barzaninin Yahudi olduğunun açıklaması!

Tevrat’taki secere tablosunda, İsrail (Yakup)’in 12 oğlundan Yahuda’nin soyağacında Zaza ve Palu adları da geçmektedir:

İsrail (Yakup)-Yahuda-Peretsi/Peres (Incil, Peretsi?nin Zara/Zerah adında bir kardeşini anar, ama soyunu yürütmez. İncil’de İbrani soyundan Zara adli bir aşiretten de söz edilir)-Hetsron (İncil’de Hesron)-Yerahmeel (Jerahmeel)-Onam-Yada-Yonatan-Zaza (ve Zaza’nin kardesi Pelet). İste Israilin niye bağımsız bir Kürdistan istediğinin açıklaması,

13 u de birazdan açıklayacağım! Simdi 13. kabileyi bulalım!

Yafet’in oğlu Maday’in Medler’i, Mesek’in Moschi’leri, Tiras’in büyük ihtimal Turushalar (Tyrseniler) veya ilk/ilkel Kimmerler’i, Tubal’in Tibareniler’i, Yavan (Javan)’in Iyonlar (Yunanlilar)’i temsil ettikleri, yani M.Ö. 8. yüzyılda bu yedi ulusun Anadolu’da oturdukları öne sürülmektedir. W. F. Albright, bir keresinde Tevrat’taki Tubal-cain ile Moschian dağlarındaki Chalybe’ler arasında bağlantı kurdu. Chalybe adi Haldi olarak anlaşılmalıdır.

Gomer’in oğlu Togarma’nin adi, yazıtlarda sik geçen ve Gürün’ün eski adi olduğuna inanılan sözcüğün aynisidir. Gomer’in diğer oğlu ve Togarma’nin kardeşi Askenaz ise, Iskitler’e referans olarak görülüyor. Asur-Babil kaynakları Iskitler’e Asguzai (Ash-gu-za-a-a, Ashkuz, Iskuzai, Ish-ku-za) derler. Askenaziler aslında Hazarlardır! Bize sürekli enjekte edilen Hun efsaneleri, Alper Tunga destanları ve Ergenekon destanı aslında tevrattan aynen alıntıdır. Hun tarihini ilk yazan ve araştıranların yahudi olması çok daha ilginçtir. Zaten tevratta Hz İbrahim in babasının adinin Hazer olduğu ve Türk ırkından geldiği iddia edilmektedir. Tarihte bize Musevi Türkler diye yutturulan Hazarlar aslında öz ve öz yahudidir, kaldiki o ırka mensup olmadan Yahudiliği benimsemek imkansızdır.

Askenazi Yahudileri dünya Yahudilerinin %50 sinden fazlasını oluşturur, Hunlar denildiği gibi Türk değil İsrailoğullarının 13. kabilesidir. Bunlar Yahudilerin iddiaları, bu iddialara ben değer vermiyorum. Ancak içimizdeki Yahudilerin-sabetaylarin ırkçılığa bu kadar değer vermesi, Türkçülüğü islamdan soyutlama çabaları ve Israili kardeş ilan etmelerinin ardında yatan gerçek neden budur. Gizli gerçekleri bilmek gereklidir diye düşünüyorum. Vaat edilmis topraklar nil ve Fırat arasını kapsamaktadır, savaş, kan ve kin siyonizmin silahlarıdır. Herkes uyanık olsun.

Allaha emanet olun.

Nuri Aslan

Bu yazı toplam 5095 defa görüntülendi.
Entropi Logo